Privacyverklaring Het Geheugen

Versie 20 september 2018

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe de Koninklijke Bibliotheek (KB) omgaat met uw persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het aanbieden van onze website (geheugen.delpher.nl). We hechten veel waarde aan privacy en we zullen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen en beveiligen.

1. Wat is Het Geheugen?

Het Geheugen is een dienst van de KB. Het is een beeldbank met afbeeldingen van onder andere schilderijen, tekeningen, foto’s, beeldhouwwerken, keramiek, postzegels, affiches en krantenknipsels uit collecties van meer dan negentig Nederlandse musea, archieven en bibliotheken (deelnemende instellingen).

De website Het Geheugen (geheugen.delpher.nl) wordt onderhouden door de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek (KB) is daarmee de verwerkingsverantwoordelijke voor verwerkingen van persoonsgegevens op de website van Het Geheugen. De KB is gevestigd in (2595 BE) Den Haag op het adres Prins Willem-Alexanderhof 5. Het KvK-nummer van de KB is 27377634.

2. Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing als u gebruik maakt van de website van Het Geheugen en op persoonsgegevens die deel uitmaken van de beeldbank op de website.

3. Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • De gegevens die u aan ons verstrekt als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld als u een vraag stelt.
  • Persoonsgegevens die mogelijk in de afbeeldingen of beschrijvingen in de beeldbank voorkomen.
  • Verkeersgegevens, zoals IP-adres, die we verzamelen bij het gebruik van onze website.

Hoe komt de KB aan uw persoonsgegevens?
De KB kan uw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen, bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt. De afbeeldingen en beschrijvingen hebben we ontvangen van de deelnemende instellingen.

4. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens:

  • Om op uw vragen te reageren;
  • Om afbeeldingen van gedigitaliseerde collecties van Nederlandse musea, archieven en bibliotheken beschikbaar te stellen. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens kunnen voorkomen in de beeldbank van Het Geheugen;
  • Om het gebruiksgemak en de kwaliteit van de website te verbeteren (zie hierna voor meer informatie);
  • Om te voldoen aan op KB rustende wet- en regelgeving.

Hierna volgt meer informatie over een aantal specifieke doeleinden.
Verbeteren van gebruiksgemak en kwaliteit van de website
Om het gebruik te meten van geheugen.delpher.nl gebruiken wij Google Analytics geladen door Google Tag Manager. Wij houden daarmee onder meer bij hoe gebruikers onze website gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen wij bezoekersstatistieken opstellen. Google Analytics is privacyvriendelijk ingesteld volgens de Handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het laatste octet (8 cijfers) van uw IP-adres hebben we afgeschermd en het delen van gegevens naar Google is uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

5. Grondslagen

We verwerken uw gegevens voor de vervulling van onze publieke taak (algemeen belang) of voor een van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor het algemeen belang of een van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, treffen we redelijke waarborgen voor een zorgvuldig gebruik van uw gegevens. Een voorbeeld van een verwerking voor het algemeen belang of een van onze gerechtvaardigde belangen is het weergeven van afbeeldingen uit Nederlandse musea, archieven en bibliotheken. Voor meer informatie over deze belangen, zie de hiervoor omschreven doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken en verzamelen.

6. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De KB heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens voorkomen in de afbeeldingen of beschrijvingen in de beeldbank, zijn deze toegankelijk voor iedereen die de beeldbank raadpleegt. De beeldbank kan ook door onderzoekers worden gebruikt ten behoeve van wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.

Bij de levering van onze diensten worden we ondersteund door een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers (zoals onze hostingprovider). Sommige van deze leveranciers hebben toegang nodig tot een aantal van uw gegevens om hun diensten te kunnen leveren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot uw gegevens en te handelen volgens onze instructies.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan andere derden, tenzij u daarvoor voorafgaand toestemming hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

7. Beveiliging en bewaartermijn

De KB draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd, zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

8. Inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of een deel van uw persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u toestemming heeft gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken. In bepaalde situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben uw persoonsgegevens te verwerken.

Voor uitoefening van uw rechten kunt u gebruik maken van de modelbrieven op deze pagina: https://www.kb.nl/avginzage. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. We kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te controleren.

We willen u erop wijzen dat we verzoeken tot verwijdering uit bronmateriaal in de digitale collectie op geheugen.delpher.nl niet in behandeling kunnen nemen. De privacywetgeving bevat een uitzondering waardoor het recht om verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken niet geldt voor de verwerkingen door o.a. bibliotheken, zoals de Koninklijke Bibliotheek, voor literaire, artistieke en/of journalistieke doelen. Daaronder valt ook de archivering van literaire en artistieke werken op de Geheugen-website. Dat betekent dat we wettelijk gezien niet hoeven te voldoen aan een dergelijk verwijderverzoek. Wel is het mogelijk om uw persoonsgegevens minder vindbaar te laten maken. Het gaat hier om het recht om vergeten te worden in zoekresultaten van zoekmachines (“vergeetrecht”). Een dergelijk verzoek kunt u bij Google indienen. Google kan ervoor zorgen dat haar zoekmachine geen resultaten meer toont naar informatie waarin uw persoonsgegevens voorkomen. Een formulier daarvoor treft u hier aan. Of uw verzoek zal slagen, is niet op voorhand te zeggen; de toetsing wordt uitgevoerd door Google op basis van criteria die door het Europees Hof van Justitie zijn vastgesteld. De KB heeft hier geen enkele invloed op en kan ook niet voor u bemiddelen bij Google.

9. Wijzigingen

De KB kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 september 2018.

10. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij nemen uw privacy serieus. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice via: klantenservice@kb.nl. U kunt ook een brief sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de KB via:
KB | Nationale Bibliotheek
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 90407
2509LK Den Haag

Wij hopen dat wij al uw vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunnen beantwoorden. Mocht dat niet zo zijn, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.