Auteursrecht / Gebruiksvoorwaarden

Auteursrecht / Gebruiksvoorwaarden Het Geheugen
Op de werken op deze website (zoals illustraties, foto’s en teksten) rust veelal nog auteursrecht. Dit kan met name het geval zijn bij materiaal van na 1875. Het auteursrecht op (onderdelen van) een werk eindigt namelijk 70 jaar na de dood van de maker(s) die eraan heeft/hebben bijgedragen, zoals een auteur, illustrator, fotograaf, etc.

Wanneer er nog auteursrecht op (onderdelen van) een werk rust, mag u alleen een print of kopie maken die bestemd is voor eigen oefening, studie of privégebruik. U mag het werk niet verspreiden of herpubliceren, niet op papier noch digitaal, zoals via internet.

Voor elke andere vorm van verspreiding/herpublicatie, zowel niet-commercieel als commercieel, op papier of digitaal, is voorafgaand toestemming nodig van de Rechthebbenden, zie het kopje hieronder wie dat zijn.

De vormen van gebruik die de Auteurswet expliciet toelaat, zijn wel toegestaan zonder voorafgaande toestemming, mits aan alle wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan. Zo staat de wet toe dat – met bronvermelding – korte passages worden geciteerd ter ondersteuning van een betoog (het ‘citaatrecht’). Commerciële belangen van rechthebbenden mogen hierbij niet worden geschaad.

Voor de collecties van de Koninklijke Bibliotheek op Het Geheugen wordt aan onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden de mogelijkheid geboden de tekst en digitale afbeeldingen online op te vragen en op alle mogelijke aspecten te doorzoeken en te inventariseren ten behoeve van niet-commercieel (semi-)wetenschappelijk onderzoek en studie. Meer informatie daarover vindt u hier.

Indien de auteursrechten zijn verstreken, mag u – voor welk doel dan ook – de bestanden zonder betaling of gebruiksbeperkingen hergebruiken op voorwaarde dat bronvermelding wordt toegepast door te vermelden dat de tekst/afbeelding afkomstig is van de Instelling die de fysieke collectie in haar bezit heeft.

Als via hyperlinks of anderszins wordt verwezen naar (pagina's op) de website van Het Geheugen, dan moeten deze als zodanig herkenbaar blijven.

Rechthebbenden
Het Geheugen is een webdienst van de KB, waarop de Auteurswet en de Databankenwet van toepassing zijn. Alle rechten op de website als geheel komen toe aan de KB. Daarom is voor het gebruik van substantiële delen uit de verschillende collecties op Het Geheugen (in verband met Databankrecht) toestemming nodig van de KB.
Daarnaast kunnen er nog rechten rusten op de werken zelf en/of de onderdelen erin (teksten, illustraties, foto’s e.d.). Die berusten bij de auteur en eventuele andere meewerkende maker(s), tot 70 jaar na de dood van de auteur/maker(s) of en/of de uitgever (tot 70 jaar na de publicatiedatum).
Voor ieder ander gebruik dan bovenstaande gebruiksvoorwaarden toestaan, heeft u toestemming nodig van zowel de Instelling die eigenaar dan wel bezitter is van het object dat aan de digitale afbeelding ten grondslag ligt als van de betreffende auteur/maker(s) en/of uitgever.

© Het Geheugen/Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland, 2016