Boterhoek 1
8911DH Leeuwarden
tel: 058-7890789
fax: 058-7890777
Tresoar

Tresoar

Tresoar is in 2002 ontstaan als het nieuwe Fries Historisch en Letterkundig Centrum na een fusie van drie instellingen: het Rijksarchief, de Provinciale en Buma Bibliotheek van Friesland (PBF) en het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD). Het nieuwe instituut vervult de taken van een archief, bibliotheek, documentatiecentrum en museum. Deze taakstelling houdt in de ondersteuning van de bestudering van de Friese taal- en letterkunde en van de geschiedenis van Friesland door middel van het verzamelen, conserveren en beschikbaar stellen van materiaal.

Als bibliotheek kent Tresoar verder een depotfunctie voor drukwerk (boeken, tijdschriften, kranten e.d.), afkomstig van of handelend over de provincie Friesland. De bibliotheek dient in het landelijk kader van de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF) ook als aanvullende openbare bibliotheekvoorziening. Tenslotte vervult Tresoar educatieve en museale taken inzake de Friese cultuur.

Voorbeelden uit deze collectie Nynke van Hichtum, Nederlands- en Fries kinderboekenschrijfster

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie