Atlas Schoemaker > Bibliografie

De objecten in de collectie Atlas Schoemaker zijn afkomstig uit veertien handschriften en negen instellingen:

Drents Archief:

- De provincie Drenthe - 1 deel, Beschrijving van het Landschap Drente, met Afbeeldingen der voornaamste Huizen

Groninger Archief:

- De provincie Groningen - 1 deel. Afbeeldinge en Korte Beschrijving van groningen en ommelanden bij een Versamelt Door Andries Schoemaker

Historisch Centrum Overijssel:

- De provincie Overijssel - 2 delen. Korte Beschrijving van Overijssel der selven Steeden, dorpen, Vlekken, Buurten, en Castelen alle desselfsverbeelding naar het leven geteekend, door C. Pronk en Anderen met veel moeijte bij een versaameld door Andries Schoemaker

Koninklijke Bibliotheek:

- De provincie Friesland - 2 delen: Korte Beschreijving van de Steden Dorpen Gehugten en Heeren-huizen der Heerlykheid Vriesland Benevens Desselfs Afbeeldingen Meest na 't leven getekent By een Vergaderdt Door Andries Schoemaker

- De provincie Gelderland - 1 deel: Beschrijving van Gelderland door Schoemaker

- De Stad Utrecht - 2 delen: Beschryving der Stad Uytregt soo der Geestelyke als Wereldlyke Gebouwe, Kerken, Kloosters, Gasthuysen Kappellen en meede Wereldlyke Gestigten soo in de stad als in de voorsteden der stad Uytregt dus by een versameld en beschreevend door Andries Schoemaker

- De provincie Zeeland - 1 deel: Beschryvinge van Zeeland

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap:

- De provincie Noord-Holland (West-Friesland) - 4 delen. Beschrijving en Afbeelding der Steden, Dorpen, Gehugten Adelijke en andere Gebouwen in Westfriesland, Waterland, Kennermerland, en Aankleve van Dien, Dus beschreven en bij een Versamelt, Mitsgaders, in Alphabetise Ordre Geschikt door Andries Schoemaker

- De provincie Zuid-Holland - 5 delen. Beschrijving en Afbeelding der Steeden Dorpen Gehugten Aadelijke En Andere Gebouwen In Zuijt Holland en Aankleving van Dien Meest naat leeven getekeent. en Naat A.B.C. gelegt Dus Beschreeven en bij een Versaamelt Door Andries Schoemaker 1730

- Kastelen/Amsterdam - 1 deel. [De Kasteelen in het eerste gedeelte van de gezigten van Amsterdam zijn door Gerrit Schoemaker geteekend, de overige gezigten van Amsterdam zijn door diens vader Andries Schoemaker geteekend en een paar naar C. Pronk]

Museum Flehite:

- De provincie Utrecht - 1 deel. Beschreijvinge van Het Stigt van Utrecht Derselver Steeden, dorpen en Gehugten Meest alle naar het leeven geteekend, en met een Korte aantekening, verrijkt en tot dusdaanigen Standt Gebraagt Door Andries Schoemaker 1733

Tresoar:

- De provincie Frielsand, deel III. Korte Beschreijving van de Steden Dorpen Gehugten en Heeren-huizen der Heerlykheid Vriesland Benevens Desselfs Afbeeldingen Meest na 't leven getekent By een Vergaderdt Door Andries Schoemaker

Universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit Brabant:

- De Provincie Noord-Brabant, 1 deel. Corte beschrijving van de steeden, enz. behorende onder de Generaliteit; met tekeningen verçiert

Utrechts Archief:

- Provincie Utrecht, deel II. Beschrijving van Het Stigt van Utrecht derselver Steeden, dorpen en Gehugten meest alle naar het leeven geteekend, en met een korte aantekening verrijkt en tot diesdaanigen Standt Gebragt Door Andries Schoemaker. Tweede deel 1733.

Voorbeelden uit deze collectie Atlas Schoemaker

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie